Giới thiệu về chúng tôi

Alpen Pharma trên thế giới

Tập đoàn các công ty Alpen Pharma (Tập đoàn Alpen Pharma) được thành lập vào năm 1997 và đại diện cho công đoàn các công ty, lĩnh vực kinh doanh chính là quảng bá, phân phối, sản xuất và tuyên truyền các sản phẩm thuốc.

 

Alpen Pharma in the world

 

 

Its sphere of influence extends to the territory of Asia, Eastern and Western Europe. Its Head Office is located in Bern, the capital of Switzerland. Each of the companies in the Group is a leader of their related pharmaceutical markets that provides its business partners with a full range of services on promotion and distribution of pharmaceuticals, to include their authorization.

 

Phạm vi ảnh hưởng của Tập đoàn phát triển đến lãnh thổ châu Á, Đông và Tây Âu. Trụ sở chính đặt tại Bern, thủ đô của Thụy Sĩ. Mỗi công ty trong Tập đoàn là tiên phong trên thị trường dược phẩm của họ, cung cấp cho các đối tác kinh doanh của mình đầy đủ các dịch vụ về xúc tiến và phân phối dược phẩm, dưới sự cho phép của họ.

 

Ngoài ra, một trong những hoạt động quan trọng của Tập đoàn là sắp xếp và tiến hành thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm thuốc phù hợp với tiêu chuẩn GCP, điều này mở rộng đáng kể danh sách các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty.